Przedszkole Tęczowa Dwójeczka

Program wychowawczy

Program wychowawczy Przedszkola Tęczowa Dwójeczka

"Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może"

I. WSTĘP

Naczelnym celem wychowania jest ukształtowanie osobowości, która kierując się własną wolą dokonywać będzie wyborów zgodnych z moralnymi zasadami. To przez wychowanie kształtuje się system wartości, normy i cel życia człowieka. Do uniwersalnych ogólnoludzkich wartości zalicza się: sprawiedliwość, wolność, godność, humanizm, solidarność, pokój. Podmiotem tych wartości jest człowiek. Wartości uniwersalne określane w podstawach programowych to : piękno, dobro, prawda i miłość. Z tych wartości wynikają normy postępowania etycznego, które przyswojone we wczesnym dzieciństwie wywierają duży wpływ na decyzje człowieka w wieku późniejszym.

Wychowanie rozpoczyna się w rodzinie, natomiast przedszkole tylko je kontynuuje i ukierunkowuje. Przedszkole nie może zastąpić domu rodzinnego, może uzupełnić jedynie i wzbogacić doświadczenia dziecka w tych sferach, w których oddziaływanie domu jest niewystarczające.
Program wychowawczy ma na celu poprawę jakości pracy edukacyjnej, uwzględniając potrzeby społeczności przedszkolnej tj. dzieci, rodziców, środowiska oraz pracowników przedszkola. Integruje nauczycieli i rodziców w realizowaniu celów wychowawczych . Ma on za zadanie określić jakimi wartościami kierujemy się w stosunku do wychowanka, jego rodzica, jakie normy postępowania są pożądane aby dziecko mogło funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętymi rolami społecznymi.

Program jest podzielony na tematy, które obejmują problematykę społeczną i dostarczają dziecku podstaw do prawidłowego funkcjonowania w życiu:

 1. POZNAJ SWOJE TRADYCJE RODZINNE I NARODOWE
 2. KONTROLUJ SWOJE ZACHOWANIE
 3. BĄDŹ KULTURALNY
 4. BĄDŹ KOLEŻEŃSKI
 5. DBAJ O SWOJE ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO.

Są to tematy sprzyjające kształtowaniu i zdobywaniu zdolności do rozwoju, rozumienia, przeżywania, odkrywania i tworzenia rzeczywistości i świata wartości dziecka.

Wpajane dzieciom wartości wiążą się z pewnymi zasadami, normami, których należy przestrzegać. Dla dzieci ważne jest, aby te wymagania były jasno i jednoznacznie określone. Równie ważne jest dostosowanie ich do wieku i danego etapu rozwoju dziecka. Dzieci w przedszkolu wchodzą w swój pierwszy społeczny świat. Tutaj powinny się nauczyć przestrzegać zasad współżycia w grupie, aby w przyszłości umieć kochać, szanować, pomagać i nie krzywdzić innych.

Program Wychowawczy Przedszkola nr 2 w Siemianowicach Śląskich powstał przy współudziale wszystkich członków Rady Pedagogicznej, z myślą o potrzebach placówki, aby usystematyzować pracę wychowawczą prowadzoną w przedszkolu.

II. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE 

Do głównych założeń programu należą:

 • stwarzanie sytuacji , w których dziecko lepiej pozna siebie i innych,
 • obserwowanie, naśladowanie rówieśników i dorosłych z otoczenia,
 • dokonywanie oceny zachowań innych oraz ustosunkowanie się emocjonalne do nich,
 • kierowanie doświadczeniami i kreowanie przez nauczyciela sytuacji edukacyjnych , sprzyjających kształtowaniu pozytywnego, optymistycznego spojrzenia dziecka na świat oraz budowaniu obrazu samego siebie jako składnika osobowości człowieka,
 • lepsze poznanie dzieci przez ich rodziców,
 • integracja dzieci, nauczycieli i rodziców we wspólnych zajęciach jako pomoc w porozumiewaniu się, lepszym wzajemnym poznaniu,
 • poznawanie przez rodziców sposobów wspomagania rozwoju dziecka i dróg porozumiewania się z nim,
 • umożliwienie rodzicom i dzieciom spędzania wspólnego czasu w placówce,
 • przeżywanie przez dzieci i rodziców radości z przebywania ze sobą i wspólnych działań,
 • poznanie werbalnych i pozawerbalnych środków komunikacji z dzieckiem, rodzicami i wychowawcą w trakcie spotkań integracyjnych.Program został opracowany w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, literaturę psychologiczno – pedagogiczną i doświadczenia własne .III. CELE PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO 

  Program pozwala na refleksję nad tym co ważne, potrzebne, dobre, co zaspokaja potrzeby i rozwija możliwości, skutecznie przeobraża świadomość, postawy, zachowania i sposób życia. Przekłada zasady werbalne na rzeczywistość dając możliwość zmiany sposobu rozumienia tego kim jesteśmy, naszej wewnętrznej natury i jej wpływu na rzeczywistość.Cele programu: 

  1. Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta.
  2. Kształtowanie umiejętności komunikowania się w sposób werbalny i niewerbalny.
  3. Rozwijanie umiejętności zgodnego współżycia i współdziałania z innymi:

 • kształtowanie podstawowych powinności moralnych: np. życzliwości, tolerancji, sprawiedliwości, odpowiedzialności, uczciwości…
 • polubownego rozwiązywania spraw konfliktowych i dochodzenia do kompromisu,
 • rozróżniania dobra od zła,

        4. Uświadomienie dzieciom ich praw i obowiązków.
        5. Pomoc dziecku w budowaniu pozytywnego obrazu własnego “Ja”.
        6. Uświadomienie złożoności otaczającego świata i czyhających zagrożeń.
        7. Kształtowanie życzliwego i otwartego stosunku do ludzi i przyrody.
        8. Rozwijanie dbałości o własne zdrowie, higienę i bezpieczeństwo.
        9. Wspieranie rodziców w ich działaniach wychowawczych.

IV. ZADANIA PRZEDSZKOLA 

ZADANIE – POZNAJ SWOJE TRADYCJE RODZINNE I NARODOWE 

NORMY POSTĘPOWANIA: 

 • kultywuj tradycje swojej rodziny,
 • rozmawiaj z rodzicami o ich pracy,
 • pamiętaj o uroczystościach rodzinnych,
 • szanuj język ojczysty i tradycje narodowe,
 • poznaj piękno swojego kraju, regionu, miasta,

ZAGADNIENIA DO REALIZACJI: 

 • pobudzanie ciekawości do interesowania się historią i tradycjami swojej rodziny,
 • wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez udział rodziców i dziadków w uroczystościach organizowanych w przedszkolu, zajęciach otwartych, festynach,
 • wykonanie drzewa. genealogicznego swojej rodziny,
 • prowadzenie rozmów i zajęć dotyczących poznawania pracy zawodowej rodziców i dziadków,
 • realizowanie tematów kompleksowych dotyczących poznawania zawodów np. strażaka, policjanta, lekarza itp.,
 • w trakcie zajęć oraz przy każdej nadarzającej się okazji uświadamianie dzieciom ich przynależności narodowej,
 • jesteśmy Polakami, mówimy po polsku, rozumiemy znaczenie słowa ojczyzna,
 • zapoznawanie dzieci z barwami narodowymi, godłem i hymnem Polski,
 • pomaganie w orientowaniu się na mapie Polski,
 • okazywanie piękna naszej ojczyzny za pomocą ilustracji, obrazów, albumów, slajdów.

  ZADANIE – KONTROLUJ SWOJE ZACHOWANIE 

   NORMY POSTĘPOWANIA: 

 • unikaj krzyku, kłótliwości,
 • przestrzegaj zawartych umów, reguł,
 • oceniaj zachowanie, a nie osoby,
 • wyrażaj swoje emocje w sposób kontrolowany,
 • korzystaj z pomocy dorosłych w trudnych sytuacjach,
 • ciesz się z sukcesów, przyjmuj z godnością porażki,
 • wystrzegaj się kłamstwa,
 • mów o swoich uczuciach, odczuciach.

ZAGADNIENIA DO REALIZACJI: 

 • ustalenie reguł i norm życia w grupie, przestrzeganie ich, np: zgodnego zachowania się podczas zabaw, kulturalnego włączania się do zabaw kolegów,
 • korzystania ze sprzętu i zabawek,
 • porozumiewania się umiarkowanym głosem,
 • przestrzegania zasad podporządkowania się dyżurnym np. w łazience ,w sali,
 • ponoszenia konsekwencji łamania przyjętych umów,
 • reagowanie na umówione sygnały np. sygnał kończący zabawę,
 • uczenie dzieci właściwego zachowania w stosunku do innych ( nie stosujemy obraźliwych słów),
 • uczenie dzieci wyrażania umiejętności określania swoich uczuć, wyrażania swoich oczekiwań w sposób zrozumiały dla innych,
 • zapoznanie z bezpiecznymi sposobami rozładowania emocji, nie wyrządzając krzywdy innym (np. gryzmolenie po kartce, zgniatanie gazety, darcie papieru),
 • poznawanie wzorców właściwego zachowania(postawa nauczyciela, postacie z literatury).
 • poszukiwanie sposobów nagradzania sukcesów innych,
 • udział w inscenizacjach dziecięcych z wykorzystaniem literatury: rozróżnianie prawdy, fałszu, kłamstwa, fantazji w utworach literackich i w sytuacjach codziennych
 • podejmowanie prób oceny i ocenianie postępowania bohaterów bajek i opowiadań,
 • układanie zakończeń historyjek obrazkowych, przewidywanie skutków złego postępowania, wyciąganie wniosków,
 • rozumienie konsekwencji kłamstwa dla siebie i innych,
 • podejmowanie oceny postępowania własnego i kolegów w konkretnych sytuacjach,
 • włączanie zabaw dramowych jako element bloku integracyjnego określającego samopoczucie dziecka,
 • systematyczne prowadzenie rozmów, wyjaśnień, wymiany zdań i przedstawienia argumentów dotyczących własnych ocen i odczuć, liczenie się z odczuciami drugiej osoby,
 • uczenie się mówienia o rzeczach miłych, wyrażanie dezaprobaty dla zachowań negatywnych.

ZADANIE – BĄDŹ KULTURALNY  

NORMY POSTĘPOWANIA: 

 • używaj form grzecznościowych: proszę, przepraszam, dziękuję,
 • nie mów z pełnymi ustami,
 • okazuj szacunek dorosłym i starszym osobom,
 • pamiętaj o kulturalnym zachowaniu w trakcie powitań i pożegnań,
 • bądź miły dla innych osób (kolegów i dorosłych),
 • dbaj o porządek wokół siebie (nie śmieć, sprzątaj po zabawie),
 • słuchaj kiedy inni mówią, mów kiedy inni słuchają.

ZAGADNIENIA DO REALIZACJI: 

 • samodzielne podejmowanie prostych obowiązków w domu i przedszkolu (sprzątanie swoich zabawek, układanie książek itp.),
 • uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych członków rodziny (spokojne i ciche zachowanie podczas gdy inni odpoczywają, opiekowanie się osobami chorymi i starszymi),
 • uczenie się używania zwrotów grzecznościowych w określonych sytuacjach (dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuje, przepraszam),
 • dostarczenie dzieciom wzorców właściwego zachowania się (postawa nauczycielki, postaci z literatury itp.),
 • utrwalenie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych (sklep, autobus, kino),
 • poszanowanie własności i wytworów pracy kolegów,
 • uczenie się mówienia miłych słów oraz dziękowanie innym za te słowa,
 • rozmawianie z dziećmi na temat prostych przepisów savoir vivre, stosowanie ich w sytuacjach codziennych,
 • opanowanie umiejętności kulturalnego jedzenia (np. nie mówienie z pełnymi ustami, używanie serwetki itp.),
 • przyzwyczajanie dzieci do przestrzegania zasad dotyczących utrzymywania porządku, uszanowania zieleni w najbliższym otoczeniu (papierki wrzucamy do kosza, nie depczemy trawników i skwerków, nie niszczymy drzew i krzewów, uczestniczenie w corocznej akcji “Sprzątanie Ziemi”, “Sprzątanie Świata”.

ZADANIE -BĄDŹ KOLEŻENSKI 

NORMY POSTĘPOWANIA: 

 • zgodnie baw się z kolegami,
 • szanuj cudzą własność,
 • dziel się z innymi tym co masz,
 • nie bądź zawzięty w kontaktach z innymi,
 • nie wyrządzaj krzywdy innym,
 • nie rób drugiemu co tobie niemiłe (nie wyśmiewaj się, nie przedrzeźniaj, nie przerywaj),
 • pomagaj tym, którzy tej pomocy potrzebują.

ZAGADNIENIA DO REALIZACJI: 

 • zawieranie umów z dziećmi dotyczących właściwego zachowania w przedszkolu, konsekwentne ich przestrzeganie,
 • interesowanie się wytworami swoich kolegów, dostrzeganie wysiłku włożonego w ich powstanie, poszanowanie własności i wytworów pracy kolegów,
 • rozumienie, że inni mają takie same potrzeby jak ja: uczestnictwa w zabawach, korzystania z zabawek, spożywania słodyczy (w związku z tym dzielenia się nimi),
 • uczenia się właściwego zachowania podczas rozwiązywania zaistniałego konfliktu – używanie zwrotów grzecznościowych, korzystanie z pomocy i doradztwa nauczycielki, zrozumienie tego, co przeżywają inni,
 • słuchanie kolegów pełniących dyżur podporządkowywanie się ich poleceniom i uwagom,
 • “wyrabianie” nawyku uprzejmego witania się z kolegami spotkanymi w szatni lub na podwórku (mówienie: dzień dobry, skinienie ręką, itp.),
 • sprawianie radości choremu koledze przez, np. wspólne pisanie listu, przygotowanie upominku, odwiedziny,
 • dostrzeganie i przeciwstawianie się przejawom samolubstwa, okrucieństwa, przezywania, dokuczania (rozumienie przeżyć z tym związanych),
 • sprawianie radości innym dzieciom, przez składanie życzeń imieninowych, urodzinowych, wykonywanie dla nich upominków,
 • opiekowanie się nowymi kolegami oraz tymi, którzy tej pomocy potrzebują (rozumienie ich zagubienia i nieporadności)

ZADANIE-DBAJ O SWOJE ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO.
STOSUJ ZASADĘ

“W ZDROWYM CIELE, ZDROWY DUCH”

NORMY POSTĘPOWANIA:

 • nie krzycz, mów umiarkowanym głosem,
 • często korzystaj z pobytu na świeżym powietrzu,
 • hartuj swój organizm,
 • ubieraj się odpowiednio do temperatury,
 • zjadaj przygotowane dla ciebie posiłki,
 • pamiętaj o korzystaniu z zabiegów higienicznych,
 • zasłaniaj nos i usta przy kichaniu i kasłaniu,
 • nie obawiaj się wizyty u lekarza, mów o tym czego się boisz,
 • unikaj hałasu,
 • nie oddalaj się od grupy, z miejsca zabaw,
 • nie próbuj produktów nieznanego pochodzenia,
 • informuj dorosłych o swoich dolegliwościach (skaleczenie, złe samopoczucie),
 • pamiętaj swój adres zamieszkania,
 • unikaj niebezpiecznych zabaw i zachowań,
 • zachowaj ostrożność w kontaktach z obcymi
 • nie zbliżaj się do nieznanych zwierząt,
 • przestrzegaj zasad ruchu drogowego dla pieszych

ZAGADNIENIA DO REALIZACJI: 

 • dostarczanie dzieciom wzorców właściwego zachowania w różnych sytuacjach,
 • czynne uczestnictwo dzieci w zajęciach organizowanych przez nauczyciela (spacery wycieczki, zabawy ruchowe, zestawy ćwiczeń gimnastycznych, pobyt na świeżym powietrzu),
 • uczenie się umiejętności dokonywania wyboru odpowiedniego ubrania stosownie do pogody,
 • kształtowanie nawyku zjadania wszystkich potraw,
 • systematyczne mobilizowanie dzieci do stosowania zabiegów higienicznych oraz mycia rąk przed posiłkami i po wyjściu z ubikacji,
 • rozumienie potrzeby wizyt kontrolnych u lekarza pediatry oraz stałego kontrolowania i leczenia zębów- spotkania z lekarzem, wizyta w gabinecie stomatologicznym,
 • stosowanie w zajęciach różnych form sprzyjających zrozumieniu potrzeb własnych i kolegów (drama, pedagogika zabawy itp.),
 • uświadomienie dzieciom konieczności spożywania owoców i warzyw jako źródła witamin (poprzez spożywanie posiłków w przedszkolu, zajęcia dydaktyczne, prace gospodarcze, hodowle prowadzone w kąciku przyrody, filmy edukacyjne, itp.),
 • udział dzieci w konkursach dotyczących zdrowia,
 • cykliczne spotkania z policjantem,
 • ustalenie zasad warunkujących bezpieczeństwo podczas pobytu w przedszkolu (sala, teren) oraz na wycieczkach,
 • przestrzeganie zasady spożywania produktów nieznanego pochodzenia (owoce, słodycze, rośliny otrzymywane od obcych),
 • omówienie sposobu postępowania w razie złego samopoczucia, skaleczenia, określonej dolegliwości,
 • zapamiętanie własnego imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania w toku zajęć, scenek rodzajowych , dramy, poznanie konsekwencji niebezpiecznych zabaw i zachowań,
 • poznanie niektórych możliwości radzenia sobie w sytuacjach zagrażających własnemu bezpieczeństwu,
 • spotkanie z weterynarzem- omówienie zachowań zwierząt gdy: zwierzę jest zdenerwowane, boi się, gdy jest chore,
 • rozumienie przestrzegania zasad kodeksu drogowego dla pieszych,
 • dostarczenie wzorców właściwego zachowania się na ulicy (wycieczki na skrzyżowanie, filmy edukacyjne, książki, inscenizacje)

V. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW 

1. METODY PRACY:

 • Podające: opowiadanie, pogadanka, historyjka obrazkowa, wiersze, piosenki, praca z obrazkiem, rozmowa,
 • Aktywizujące: drama, pedagogika zabawy, pokaz, wystawa,
 • Problemowe: gry dydaktyczne, burza mózgów, inscenizacja, śniegowa kula,
 • Praktyczne: ćwiczenia, gry dydaktyczne zabawy intelektualne np. krzyżówki, rebusy, rozsypanki, quizy

2. FORMY PRACY

 • Praca indywidualna.
 • Zabawa oraz inne rodzaje działalności dzieci pozwalające na rozwijanie własnej inicjatywy.
 • Czynności samoobsługowe dzieci oraz prace użyteczne na rzecz przedszkola, domu itp.
 • Spacery i wycieczki.
 • Zajęcia zorganizowane przez nauczyciela z całą grupą lub prowadzone w mniejszych zespołach.
 • Udział w imprezach i uroczystościach organizowanych na terenie przedszkola i poza nim.
 • Udział w konkursach, festiwalach , quizach, turniejach.

3. WARUNKI BAZOWE NIEZBĘDNE DO REALIZACJI PROGRAMU:

 • Sale zabaw dla każdej grupy,
 • Pomoce dydaktyczne do zajęć , zabaw,
 • Wyposażone kąciki zabaw i sale do zabaw,
 • Ogród przedszkolny.

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA 

Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka w tym do:

 • Prawidłowo zorganizowanego procesu opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.
 • Poszanowania wszystkich potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania.
 • Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej.
 • Wyrażania swoich uczuć i myśli.
 • Umożliwienia zdobywania nauki przez zabawę z uwzględnieniem indywidualnych możliwości.
 • Opieki i ochrony.

Dziecko w przedszkolu ma zagwarantowane prawo do:

 • Poszanowania własnej godności i prawo do nietykalności,
 • Posiadania własnego zdania i możliwości wyrażania go,
 • Proszenia o to czego chce, ale nie wymagania tego,
 • Popełniania błędów i możliwości naprawiania ich,
 • Akceptacji takim, jakim jest,
 • Przebywania w warunkach sprzyjających jego rozwojowi,
 • Indywidualnego tempa procesu rozwojowego,
 • Przebywania w warunkach zapewniających bezpieczeństwo i ochronę zdrowia,
 • Korzystania z dóbr kulturalnych,
 • Poszanowania własności,
 • Znajomości swoich praw i korzystania z nich,
 • Ciszy, spokoju i samotności , gdy tego potrzebuje,
 • Korzystania z kontaktów interpersonalnych z dziećmi i dorosłymi,
 • Kształtowania prawidłowych kontaktów społecznych,
 • Zabawy i wybierania towarzyszy zabaw,
 • Przebywania wśród osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których może się zwrócić z prośbą o pomoc,
 • Zdobywania wiedzy i umiejętności, badania i eksperymentowania,
 • Podejmowania decyzji i ponoszenia ich konsekwencji,
 • Uczestniczenia we wszystkich formach aktywności,
 • Snu i wypoczynku, jeśli tego potrzebuje,
 • Jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione,
 • Regulowania własnych potrzeb,
 • Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej lub psychicznej ,

Dziecko w przedszkolu ma obowiązek, w trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów ,przestrzegać wszelkie umowy zawarte z nauczycielką, a w szczególności:

 • Nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycieli,
 • Sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne oraz zgłaszać wszelkie przykre wypadki, uszkodzenia itp. związane ze zdrowiem dzieci,
 • Dbać o sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu,
 • Dbać o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa,
 • Przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikający z postaw respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych.

VII. PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW 

Rodzice mają prawo do :

 • zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy nauczyciela w danej grupie,
 • uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego postępów i niepowodzeń,
 • wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków, propozycji oraz uwag dotyczących pracy przedszkola,
 • wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo tj. Radę Rodziców,
 • uzyskiwania fachowej pomocy pedagogicznej otwartej rozmowy z nauczycielem o trudnych sprawach wychowawczych,
 • czynnego uczestnictwa w życiu przedszkola,
 • wspierania przedszkola w jego działaniach.

Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

 • przestrzeganie Statutu Przedszkola nr 2 “TĘCZOWA DWÓJECZKA” w Siemianowicach Śląskich,
 • wyposażenie dziecka w niezbędną odzież, przedmioty i przybory,
 • respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji,
 • przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnione osoby zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo,
 • przestrzeganie godzin pracy przedszkola,
 • informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
 • przestrzeganie zasad higieny i bhp na terenie przedszkola,
 • wykazywanie zainteresowania postępami dziecka w procesie dydaktyczno – wychowawczym, uczestniczenie w zebraniach rodziców, utrzymywanie stałego kontaktu z nauczycielem bądź z dyrektorem przedszkola w celu uzyskania aktualnych informacji o dziecku.

VIII. ZADANIA WYCHOWAWCZE NAUCZYCIELA

Nauczyciel:

 • współdziała z rodzicami i opiekunami prawnymi w zakresie realizacji zadań wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, włącza rodziców w życie przedszkola,
 • planuje i prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą oraz jest odpowiedzialny za jej efekty,
 • zbiera informacje o dzieciach – prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dziecka,
 • współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczni – pedagogiczną,
 • wspiera każdego wychowanka w jego rozwoju,
 • kształci i wychowuje dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,
 • dba o kształtowanie u wychowanków postaw moralnych i obywatelskich,
 • tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania oraz dąży do pobudzania procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy,
 • wspiera rozwój aktywności poznawczej nastawionej na poznawanie samego siebie oraz rzeczywistości społeczno – kulturalnej i przyrodniczej,
 • otacza indywidualną opieka każdego z wychowanków i dostosowuje metody oraz formy pracy do jego możliwości,
 • utrzymuje stały kontakt z rodzicami (opiekunami) oraz udziela im rzetelnych informacji na temat jego zachowania i rozwoju,
 • współpracuje z domem rodzinnym w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
 • dba o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków,
 • sumiennie przygotowuje się do pracy z dziećmi,
 • prowadzi dokumentację zgodnie z określonymi przepisami,
 • doskonali swoje kwalifikacje zawodowe,
 • dąży do pełni własnego rozwoju osobowego,
 • współtworzy dobrą atmosferę pracy w przedszkolu,
 • przestrzega podstawowe zasady BHP i ppoż. oraz dyscypliny pracy.

Zasady współpracy wychowawczej z rodzicami

 • poznanie środowiska rodzinnego wychowanków,
 • współdziałanie obu środowisk w celu ujednolicenia działań wychowawczych,
 • prowadzenie pedagogizacji rodziców,
 • stwarzanie pozytywnej atmosfery we wzajemnych kontaktach,
 • inspirowanie rodziców do działań na rzecz grupy, przedszkola i ochrony środowiska,
 • przekazywanie rzetelnych informacji na temat dziecka, jego postępów i przyczyn trudności w zdobywaniu umiejętności i wiedzy,
 • przedstawianie pozytywnych zachowań i osiągnięć dziecka, a dopiero w drugiej kolejności uwag negatywnych,
 • inicjowanie pomocy rodziców w ulepszaniu warunków pracy placówki.

IX. ZASADY ZACHOWAŃ DZIECI

Ustalone zostały zasady , w których zawarte są jednakowe dla wszystkich dzieci w przedszkolu normy dotyczące:

 • zachowania podczas posiłków
 • zachowania w łazience
 • zachowania w szatni
 • zachowania w sali
 • zachowania podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym
 • zachowania podczas wycieczek i spacerów
 • zachowania podczas imprez i uroczystości

1. Zasady zachowań obowiązujące podczas spożywania posiłków

 • siedzimy w pozycji lekko pochylonej ku stołowi
 • jemy w ciszy
 • jemy z zamkniętymi ustami, powoli
 • sztućcami posługujemy się bezpiecznie i kulturalnie
 • odchodząc od stołu cicho wstajemy i lekko odsuwamy krzesło, wychodzimy, zasuwamy krzesło i mówimy “dziękuję”

2. Zasady zachowań w łazience

 • mycie rąk

– podwijamy rękawy
– moczymy ręce, pocieramy namydlone ręce, płuczemy
– zakręcamy kran
– otrząsamy ręce nad umywalką
– wycieramy dłonie w ręcznik

 • pielęgnacja zębów

– do kubka wlewamy letnią wodę
– dwukrotnie płuczemy usta
– na szczoteczkę wyciskamy pastę
– myjemy zęby okrężnymi ruchami
– kilkakrotnie płuczemy jamę ustną wodą
– płuczemy szczoteczkę i wkładamy ją do kubka do góry włosiem
– kubek ze szczotką ustawiamy w wyznaczonym miejscu

 • higiena potrzeb fizjologicznych

– korzystamy z toalety wyłącznie pojedynczo
– zawsze po sobie spłukujemy toaletę
– myjemy ręce po wyjściu z toalety

3. Zasady zachowań w szatni

 • .starannie układamy swoją odzież i buty
 • pamiętamy o kolejności zakładania odzieży przed wyjściem
 • po powrocie do budynku otrzepujemy buty i je wycieramy o wycieraczkę
 • przy rozbieraniu pamiętamy o kolejności zdejmowania odzieży
 • starannie składamy odzież i odkładamy na swoją półkę
 • pamiętamy, aby pomagać kolegom, którzy potrzebują pomocy
   4. Zasady zachowań w sali
 • nie biegamy
 • dzielimy się zabawkami
 • mówimy umiarkowanym głosem
 • przestrzegamy reguł w trakcie zabawy
 • nie bijemy innych
 • sprzątamy po sobie
 • nie niszczymy zabawek
 • używamy zwrotów grzecznościowych

  5. Zasady zachowań podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym

 • bezpiecznie korzystamy z urządzeń
 • nie popychamy innych
 • nie bijemy się
 • pomagamy sobie
 • nie oddalamy się z terenu ogrodu
 • słuchamy poleceń nauczyciela

  6. Zasady zachowań podczas wycieczek i spacerów

 • idziemy kolejno parami
 • nie popychamy się
 • uważnie słuchamy
 • przestrzegamy zasad ruchu drogowego
 • nie oddalamy się

  7. Zasady zachowań obowiązujące podczas imprez i uroczystości

 • słuchamy poleceń nauczyciela
 • zajmujemy wyznaczone miejsce
 • witamy się z gośćmi
 • uważnie słuchamy
 • żegnamy się z gośćmi
 • wychodzimy w ustalonej kolejnościX. SYSTEM NAGRÓD I KARDzieci potrzebują precyzyjnego określenia, co jest dozwolone, a czego nie wolno. Opracowując wspólnie z nimi kodeks postępowania musimy zarówno wspierać i motywować je do przestrzegania obowiązujących norm i zasad, jak również konsekwentnie je egzekwować. Skutecznym środkiem wychowawczym są nagrody i pochwały. Mają one wartość zachęcającą do pracy dla każdego człowieka, a tym bardziej dla dziecka. Uznanie i akceptacja mobilizują do dalszych wysiłków.
  Formy nagradzania zachowań respektujących ustalone normy i zasady zachowania
 • pochwała wobec grupy
 • pochwała indywidualna
 • pochwała przed rodzicami
 • atrakcyjna zabawa według pomysłu dziecka
 • darzenie dziecka szczególnym zaufaniem np. zwiększając zakres jego samodzielności
 • drobne nagrody rzeczowe, np. emblematy uznania ,dyplomy

Nagradzamy za:

 • stosowanie ustalonych umów i zasad
 • wysiłek włożony w wykonywanie pracy, zadania
 • wypełnienie podjętych obowiązków
 • bezinteresowną pomoc innym
 • stosowanie zasad ochrony przyrody
 • aktywny udział w pracach grupy

Po ustaleniu norm postępowania ustalamy także konsekwencje za brak podporządkowania się im.

Formy karania za niestosowanie się do ustalonych zasad:

 • upomnienie słowne
 • rozmowa – przedstawienie następstw zachowania (skłonienie dziecka do autorefleksji)
 • wyrażenie przez nauczyciela smutku i niezadowolenia z powodu zachowania dziecka,
 • odsunięcie na krótki czas od zabawy
 • zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji
 • poinformowanie rodziców o przewinieniu

Kary stosujemy za:

 • nieprzestrzeganie ustalonych norm i zasad współżycia w grupie i przedszkolu
 • stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu i innych
 • zachowania agresywne
 • niszczenie wytworów pracy innych , ich własności
 • celowe nie wywiązywanie się z podjętych obowiązków

XI. MODEL NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA NR 2 “TĘCZOWA DWÓJECZKA” W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

DOBRY NAUCZYCIEL I WYCHOWAWCA TO KTOŚ, KTO:

W relacjach z wychowankami:

 • jest przyjacielem dziecka, wspiera je w rozwoju,
 • zna i przestrzega prawa dziecka,
 • jest otwarty na problemy dziecka i jego otoczenia,
 • jest kreatywny i empatyczny,
 • częściej stosuje nagrody niż kary,
 • zawsze dotrzymuje umów, przyrzeczeń, dochowuje tajemnic,
 • potrafi przyznać się do pomyłek i błędów.

W relacjach z rodzicami:

 • wspomaga rodziców w realizacji ich funkcji wychowawczej,
 • pogłębia wiedzę rodziców – informując o osiągnięciach i ewentualnych trudnościach dziecka,
 • wspólnie z rodzicami ustala tok postępowania i formy oddziaływań wychowawczych,
 • uznaje prawo głosu rodziców w ważnych sprawach dotyczących dziecka,
 • stwarza podstawy do budowania partnerstwa we współdziałaniu środowisk wychowawczych dziecka,
 • zna warunki życia dziecka,
 • odznacza się kulturą osobistą i taktem pedagogicznym.

XII. KODEKS PRZEDSZKOLAKA

Jestem dobrym/ dobrą kolegą/ koleżanką dlatego:

 • chętnie pomagam innym,
 • mówię “proszę”, “przepraszam”, “dziękuję”, “dzień dobry”, “do widzenia”,
 • zawsze bawię się zgodnie,
 • szanuję własność innych,
 • proszę o to czego chcę – ale nie wymagam,
 • dbam o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych,
 • szanuję pracę innych,
 • dbam o czystość i porządek,
 • pytam o zgodę kolegów i dorosłych,
 • dbam o książki i zabawki,
 • nie biję, nie popycham, nie krzywdzę innych,
 • nie wyśmiewam się z innych, nie sprawiam im przykrości,
 • szanuję zdanie innych,
 • wiem i szanuję to, że nie każdy lubi to co ja,
 • nie przeszkadzam w zabawie i pracy innym,
 • mówię , co czuję i co myślę,

XIII. KRYTERIA SUKCESU I EWALUACJA 

Miarą osiągnięcia celu programu wychowawczego będzie:

DZIECKO – KTÓRE:

 • Zna i kultywuje tradycje rodzinne, regionalne.
 • Posiada świadomość przynależności narodowej; rozpoznaje godło i barwy narodowe, rozumie pojęcie”ojczyzna”.
 • Umie funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętym powszechnie kanonem norm społecznych.
 • Potrafi kulturalnie zwracać się do innych, używa zwrotów grzecznościowych.
 • Wyraża swoje uczucia, potrzeby i oczekiwania.
 • Rozumie dostrzega potrzeby innych, akceptuje ich odrębność.
 • Potrafi nazywać, wyrażać i kontrolować swoje emocje.
 • Rozumie i przestrzega zasad zgodnego współżycia w grupie.
 • Umie cieszyć się z własnych sukcesów, docenia sukcesy, potrafi godnie przyjąć porażkę.
 • Rozumie znaczenie dialogu w rozwiązywaniu sporów, potrafi argumentować swoje racje, oceny i odczucia.
 • Zna i rozumie swoje prawa i obowiązki.
 • Wie, że ma prawo do pomocy ze strony dorosłych w sytuacjach trudnych.
 • Szanuje wartości takie jak: sprawiedliwość, dobroć, życzliwość, tolerancja, piękno, prawda.
 • Potrafi odróżniać dobro od zła.
 • Ma poczucie obowiązkowości, odpowiedzialności i wytrwałości decydujące o doprowadzeniu do końca rozpoczętej pracy.
 • Interesuje się otaczającym światem, poszukuje odpowiedzi na nurtujące go pytania.
 • Rozumie potrzeby stosowania profilaktyki prozdrowotnej.
 • Zauważa sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych, potrafi unikać zagrożeń.
 • Rozumie potrzebę konieczności przestrzegania zasad zgodnego współżycia ze światem przyrody, przejawia postawy proekologiczne.

  RODZIC – KTÓRY:

 • Podejmuje systematyczną współpracę z przedszkolem,
 • Jest otwarty na rady i sugestie nauczyciela,
 • Czuje się współgospodarzem placówki,
 • Bierze czynny udział w życiu przedszkola,

UWAGI KOŃCOWE:

 • Za realizację programu wychowawczego odpowiedzialne są nauczycielki ze wszystkich grup wiekowych.
 • Zadania realizowane będą wspólnie z rodzicami.

SPOSOBY EWALUACJI:

 • Ankieta dla rodziców,
 • Ankieta dla nauczycieli,

BIBLIOGRAFIA:

 1. Aronson E. – “Człowiek istota społeczna”. Warszawa 1994
 2. Dobson J.S. – “Dzieci i wychowanie – pytania i odpowiedzi” . Warszawa 2000
 3. Faber A. Mazlish E. – “Jak mówić żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły”. Poznań 1992
 4. Kochańska G. – “Kształtowanie u dzieci zainteresowań innymi ludźmi i gotowość do niesienia im pomocy”. Wrocław 1982
 5. McDowell J. Day D. – “Jak być bohaterem dla swoich dzieci”. Warszawa 1997
 6. Obuchowska I. – “Kochać i rozumieć – jak pomóc swojemu dziecku przeżyć szczęśliwe dzieciństwo”. Poznań 2000
 7. Ossowska M. – “Normy moralne”. Warszawa 2000
 8. Portman R. – “Gry i zabawy przeciwko agresji”. Kielce 1999
 9. Prekop J. Schweizer Ch. – “Niespokojne dziecko- poradnik dla zaniepokojonych rodziców”. Poznań 2000
 10. Prus – Wiśniewska H. – “Zanim dziecko pójdzie do szkoły”. Warszawa 1995
 11. Sękowska Z. – “Współzależność wychowania i rozwoju dziecka”. Kraków 1984
 12. Red. Szablak K. – “Wychowując mówmy jednym głosem”. Poznań 1998
 13. Tilman D. Hsu D. – “Wchodzenie w świat wartości”. Warszawa 2005
 14. Tilman D. Pilar Q. – “Wychowanie w duchu wartości”. Warszawa 2002
 15. Way B. – “Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży”. Warszawa 1990

Skip to content