Przedszkole Tęczowa Dwójeczka

Procedury

Procedury

Wykaz procedur działań wychowawczych i zapobiegawczych wobec dzieci i młodzieży

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1606).

 2. Rozporządzenie MENiS z dnia 31.01.2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wobec dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. 

 3. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości. 

PROCEDURA NR 1

W przypadku, gdy wychowawca podejrzewa, że dziecko z przedszkola odbiera rodzic (opiekun prawny) będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków:

 1. Powiadamia dyrektora placówki. 
 2. Nie wydaje dziecka i jednocześnie zawiadamia o tym fakcie innego dorosłego członka rodziny, którego zobowiązuje do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola. 
 3. Sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia, po zakończeniu działań interwencyjnych. 
 4. W przypadku gdy rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka z przedszkola lub w przypadku przedłużającej się nieobecności rodziców dyrektor placówki może:

 • po konsultacji z najbliższą jednostką Policji podjąć decyzję o dalszych krokach; Policja może rozeznać się w sytuacji domowej dziecka – sprawdzić czy rodzice przebywają w domu; 
 • podjąć decyzję, że wychowawca może odprowadzić dziecko do domu. Jeżeli są rodzice, to dziecko zostaje pod opieką rodziców. 
 • gdy nie ma rodziców w domu, wspólnie z Policją podejmuje działania dotyczące dalszego postępowania w danej sytuacji (np. zabrania dziecka do pogotowia opiekuńczego, czyli tzw. placówki interwencyjnej) 
 • przeprowadzenie rozmowy z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązanie ich do przestrzegania regulaminu przedszkola.

 1. Jeżeli powtarzają się przypadki, których rodzic/opiekun prawny odbierający dziecko z przedszkola znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków, to wychowawca powinien rozpoznać sytuację domową i rodzinną dziecka. Jeżeli zachodzi taka konieczność, powiadamia o tym fakcie policję (specjalistów do spraw nieletnich), celem rozeznania sytuacji domowej i rodzinnej dziecka, a następnie powiadamia sąd rodzinny.

PROCEDURA NR 2

W przypadku gdy dziecko z przedszkola jest odbierane przez osobę niepełnoletnią, wychowawca powinien podjąć następujące kroki: 

 1. Powiadamia o tym fakcie dyrektora placówki. 
 2. Kontaktuje się z rodzicami lub osobą uprawnioną – wskazaną przez rodziców celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. 
 3. Wspólnie z rodzicami lub osobą uprawnioną ustala dalsze kroki postępowania. 
 4. Sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia po zakończeniu działań interwencyjnych. 
 5. W przypadku, gdy nie można nawiązać kontaktu z rodzicami lub osobą uprawnioną dyrektor może:

 • zwrócić się do najbliższej jednostki policji o pomoc w celu rozeznania sytuacji domowej dziecka; 
 • po konsultacji z jednostką policji podjąć decyzję,co do dalszych kroków postępowania w danej sytuacji; 
 • gdy nie ma rodziców w domu, wspólnie z Policją podejmuje decyzje dotyczącą dalszych kroków postępowania w danej sytuacji (np. zabrania dziecka do pogotowia opiekuńczego, czyli tzw. placówki interwencyjnej); 
 • przeprowadzenie rozmowy z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązanie ich do przestrzegania regulaminu przedszkola. 

PROCEDURA NR 3

W przypadku gdy rodzic/opiekun prawny notorycznie odbiera dziecko z przedszkola po godzinach urzędowania placówki, wychowawca powinien podjąć następujące kroki:

 1. Powiadamia o tym fakcie dyrektora placówki. 
 2. Dokumentuje powyższy przypadek w formie notatki służbowej. 
 3. Dyrektor placówki wzywa na rozmowę wyjaśniającą rodzica/prawnego opiekuna, który łamie regulamin przedszkola, powiadamia go o konsekwencjach takiego zachowania, zobowiązuje go do przestrzegania regulaminu przedszkola. 
 4. Ustala wspólnie z rodzicami zasady dalszego przebywania dziecka w przedszkolu. 
 5. W przypadku, gdy rodzice/opiekunowie prawni nadal odbierają dziecko z przedszkola po godzinach urzędowania, dyrektor placówki zwraca się do najbliższej jednostki policji o rozpoznanie sytuacji rodzinnej dziecka; następnie powiadamia o tym fakcie Policję a w następnej kolejności Sąd Rejonowy Wydział: Rodzinny i Nieletnich.

PROCEDURA NR 4

W przypadku gdy otrzymuje informacje, że zachodzą sytuacje, w których dziecko pozostawione jest w domu bez opieki, zaniedbane, wychowawca powinien podjąć następujące kroki:

 1. Powiadamia dyrektora placówki. 
 2. Powiadamia osobę, która przekazuje informację, o możliwości powiadomienia odpowiednich instytucji (prawnych lub pozaprawnych) o zaistniałej sytuacji. 
 3. Dyrektor wspólnie z wychowawcą ustala następujące kroki postępowania:

 • rozmowa z rodzicami; 
 • wskazanie instytucji pomocowych; 
 • przeprowadza wizytę domową celem określenia sytuacji rodzinnej dziecka; 
 • zwraca się do najbliższej jednostki policji z prośbą o rozeznanie sytuacji rodzinnej i domowej dziecka; 
 • w sytuacji, gdy istniejący stan rzeczy nie ulega poprawie, powiadamia najbliższą jednostkę policji celem wyjaśnienia , potem powiadamia sąd rodzinny.

 1. Sporządza dokumentację w formie notatki służbowej.

PROCEDURA NR 5

W przypadku gdy wychowawca znajduje na terenie przedszkola niebezpieczne przedmioty i rzeczy, będące w posiadaniu dzieci, powinien podjąć następujące kroki: 

 1. Zachowując środki ostrożności zabezpiecza przedmioty i rzeczy przed dostępem do niej osób niepowołanych. 
 2. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora przedszkola. 
 3. Przeprowadza z rodzicami rozmowę celem zobowiązania ich do dokładniejszego pilnowania i sprawdzania co dziecko zabiera z domu do przedszkola. 
 4. Sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia, po zakończeniu działań interwencyjnych.

PROCEDURA NR 6 

W przypadku gdy na terenie przedszkola zdarzy się dziecku nieszczęśliwy wypadek, wychowawca powinien podjąć następujące kroki:

 1. Udziela dziecku pierwszej pomocy przedmedycznej. 
 2. Powiadamia dyrektora placówki. 
 3. Jeżeli zdarzenie zagraża życiu dziecka i wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej wzywa Pogotowie Ratunkowe, a potem powiadamia rodziców. 
 4. Niezwłoczne powiadamia rodziców/prawnych opiekunów o nieszczęśliwym wypadku, gdy zdarzenie nie zagraża życiu dziecka i nie wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej. Wspólnie z rodzicami ustala dalsze kroki postępowania (postępuje zgodnie z sugestiami rodziców). 
 5. Sporządza notatkę służbową, w której opisuje przebieg zdarzenia.

Skip to content